Shodno usvojenom Planu upravljanja otpadom na području općine Tešanj 2020-2024., Strategiji razvoja općine Tešanj, te poslovnim planovima Javnog poduzeća RAD d.d. Tešanj, realizira se projekat “Primarna selekcija otpada na mjestu nastanka”. U sklopu ovog projekta za korisnike usluga JP RAD obezbijeđeno je 400 žutih PVC kanti i 250 kompostera.